තරු ගොඩක් එකට බැඳුනා

තරු ගොඩක් එකට බැඳුනා
තව රැයක් පහන් කෙරුවා…//
පුතෙක් උපන් බව කියන්නදෝ තරු
හෙමින් හෙමින් දිලුනා…//

පිනි පොදක් පොදක වැදුනා
පොඩි ගඟක් හැදී ගැලුවා…//
පුතෙක් උපන් බව කියන්නදෝ ගඟ
හෙමින් හෙ‍මින් ඇදුනා…//

ගී හඬක් ලොවම පුබුදා
සුරලියන් ගයනු ඇසුනා…//
පුතෙක් උපන් බව කියන්නදෝ හඬ
හෙමින් හෙමින් නැඟුනා…//

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s