සුර ගීයයි බිළිඳු හඬයි ඈත ඇසෙන්නේ

සුර ගීයයි බිළිඳු හඬයි ඈත ඇසෙන්නේ
සුළං රොදයි මල් සුවඳයි එදෙසින් එන්නේ
රිදී සීනු හඬ පරදන ගීත ඇසෙන්නේ
කවුද මේ රෑ කන්කළු ගීතිකා ගයන්නේ

සුසිත් දනන්හට සාමය රැඳී දිනේවා
ලොව සව්සතහට සාමය රැඳී දිනේවා
මෙසේ දේවදූතයෝ සිරි ගීත ගැයූවා
බිළීඳු දෙවිඳු දිළිඳු පැලේ ලොව බිහිවූවා

ගොපළුන් සුසිරය ගෙන තාලයට පිඹිනවා
බැටළුන් කරපින්නාගෙන ඒ දෙස එනවා
සුර දුතු කැළ කියූ බිළිඳු නොවෙද අසනවා
බිළිඳුන් දුටු සැණින් වැටී වැඳ අයදිනවා

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s