රෑ තරු බබළනවා

රෑ තරු බබළනවා
මල් පිපිලා වාගේ
එළියෙන් නැහැවෙනවා
මල් වැහැලා වාගේ

රැව් පිළි රැව් දෙනවා
ගීත නාද වාගේ…//
බිළිඳෙකු හිනැහෙනවා
මුහුදක රැළි වාගේ

සීත සුළං එනවා
උයනක සිරි වාගේ
ගොපළුන් දුර එනවා
පැණි බඹරුන් වාගේ

බිළි‍ඳෙකු හිනැහෙනවා
පොපියන කුසුම් වගේ
තුරුලක පෙරැලෙනවා
හිම මත හිම වාගේ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s