නිසසල ඒ මිහිරි රැ‍යේ

නිසසල ඒ මිහිරි රැ‍යේ
රස වෑහේ මුතු පැහැයේ
අහස පුරා තරු එළිය දිලේ
පොළව කරා වැද සිරිය හැලේ
ජේසු පුතා බිහිවී…//

මව් කැකුළේ රන් උකුලේ
පුත බැබළේ ගොපළු පැලේ
මෙලොව මුදාලන දෙව් බිළිඳා
සිටිනු පෙනේ පොඩි අත් විහිදා
බෙත්ලෙහෙමේ බිහිවී…//

රෑ අඳුරේ ගෝ මැදුරේ
සිරිය පිරේ කඳු අතරේ
මංගල මිහිරක රැව් පැතිරේ
ගී ගඟුළැල්ලක දිය ඉතිරේ
පුත් රුවනක් බිහි වී…//

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s