දොයි දොයි පුතුනේ

දොයි දොයි පුතුනේ
බයි බයි පුතුනේ…//

පවින් අඳුරු ලොව එළිය වුනාවේ
පාප බරින් මිනිසුන් මිදුනාවේ…//
මගෙ පුතු ලෝකෙට එළිය ගෙනාවේ…//
මිනිසුන් මිනිසත් බව ලැබුවාවේ

දෙවිඳු ආදරේ ලොවට ගෙනාවේ
ආදරයෙන් නව ලොව මැවුනාවේ…//
මගෙ පුතු ලෝකෙට එළිය ගෙනාවේ…//
මිනිසුන් මිනිසත් බව ලැබුවාවේ

ආදරයෙන් සිත ඔකඳ වුනාවේ
රන්කිරි බී මගෙ පුතු වැඩුනාවේ…//
මගෙ පුතු ලෝකෙට එළිය ගෙනාවේ…//
මිනිසුන් මිනිසත් බව ලැබුවාවේ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s