බෙත්ලෙම් පුරයේ සීතල රෑ යමේ හිම කඳු හෙල් අතරේ

බෙත්ලෙම් පුරයේ සීතල රෑ යමේ හිම කඳු හෙල් අතරේ
කඳු හෙල් අතරේ එඞේරු මතිනේ රන් තරු බැබළෙන්නේ
සුරදුතු එන්නේ අහස දිලෙන්නේ එඞේරු කැළඹෙන්නේ
සාමයේ ගීතේ…// පිළි රැව්දේ

සුමඟුල් පුවතක් අප ගෙන එන්නේ
පුත් දෙවිඳුන් අද ඉපැදී ඉන්නේ
මහොතුම් දෙවිඳුන් මහිමය ඔබ වේ
දෙවි හද දිනුවෝ සාමෙ සදන්නෝ

නොබියව අසන්න සත හට මංගල සුපුවත දන්වන්නා
කිරකැටි කිතුඳුන් සංහිඳියාවේ දිවි පුර උපදින්නා
හානකඩින් එතු දෙවි පුතු ගව ඔරුවේ දැන් සැතපෙන්නා
ගොසින් බලා වැඳ සාමේ ලොවට කියව්
සාමයේ ගීතේ…// පිළි රැව්දේ

සුපුවත පවසා සුරදුතු ලස්සන පැසසුම් ගී ගැයුවා
කඳු හෙල් අතරේ ඒ අනුසාරෙන් එඞේරු ගී ගැයුවා
යමු යමු අපි දැන් බෙත්ලෙහෙමට යමු දෙවි දුතු වදන ලෙසා
සාමයේ ගීතේ…// පිළි රැව්දේ

දෙවිඳුන් දිළිඳුව ගව ඔරුවේ ඇත සැතපී සැනහීලා
මරි මව ජොසපුන් සමඟින් ඔකඳින දරුසෙනෙහසෙ වෙලිලා
එඞේරු ඇසු දුටු හැමදේ පවසා හැමෝම මවිත කළා
සාමයේ ගීතේ…// පිළි රැව්දේ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s