නමෝ කන්‍යා මව් මරියනි – දිව්‍ය සත්ප්‍රසාද මහිලාවෙනි

ඔබ වචනය ලෙස මට සිදුවේ යැයි පවරා දුන්නේ අභිමතයයි
කිතු සමිදුන් ඔබ කුස තුළ ජන්මය මනු සංහතියේ අභිමානයයි
නෙක විධ මාවත් පැටළුනු මංසලෙ සග මග පෙන්වන ඊතලයයි
විමුක්ති වෙරළට යන්නට වෙහෙසෙන ඔරුවට මුහුදේ පෑ තරුවයි

නමෝ කන්‍යා මව් මරියනි – දිව්‍ය සත්ප්‍රසාද මහිලාවෙනි
කිතු සමිදු වෙත යන්න හරි පාර පෙන්වන්න ජපමාල රාජිණියෙනි
සුබාහුල්‍ය දෙව් ස්නෙහෙනී – ස්වර්ග අව්‍යාජ ආචාරිණී
කල්වාරි සිප් අරණේ ඔබෙ දැනුම ලැබ දුලබ
සග ජෙරුසලෙම වෙත එමි

” මේ මම සමිදුන් දාසිය වෙමි ” යැයි සැළ කෙරුවේ ඔබ ඇදහිල්ලයි
එලිසබෙතුන් බැහැ දකින්න යන්නට ඔබ යොමු කෙරුවේ ආදරයයි
වසරක් පාසා ජෙරුසලෙමට ගොස් අවනට වුයේ පිලිවෙතටයි
කල්වාරිය මත ගැලු සිරි රුධිරෙට මුසු වුයේ ඔබේ ලේ කදුලයි

බෙත්ලෙහෙමේ ගවමඩුවේ නිහඩව සියල්ල සිතේ නිදන් කෙරුවා
නාසරෙත් වඩුමඩුවේ පුබුදුව දෙව් පුතු දිවි මග දිරි කෙරුවා
කානාවේ මංගල සාදෙට විත් දේව පුතුට ඇවිටිලි කෙරුවා
පුතු කියනා දේ කුමක් වුවත් එය කරන්නට අපටත් අණ කෙරුවා

පුතු යා යුතු මග නිතරම පසුපස සෙවනැල්ලක් මෙනි ඔබ සිටියේ
බෙත්ලෙහෙමේ පුතු නැළවූ උකුලම පුතු මළ සිරුරට යහන වුයේ
ගිනි දිවි විලසින් ශුද්ධාන්තමය දානෙදී සිටියේ ඔබ ශාවක කුටියේ
ඔබමයි අම්මේ අප ළග ඉන්නේ දිවි ගමනේ රුදු පොර පිටියේ

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s