හිමිදිරි යාමේ පිනිකැට දිලිසෙනවා

හිමිදිරි යාමේ පිනිකැට දිලිසෙනවා
සමිඳුගෙ මුහුණේ හසරැල් මතු වෙනවා
ආදරේ නමින් ජීවිතේ පුදා
එදත් අදත් හෙටත් හිනාවෙලා

ජේසුනී මේ ඔබද
ජේසුනී මා ඔබෙද
කියන්න ජේසුනී කියන්න ජේසුනී
කියන්න ජේසුනී මා ඔබෙද

ගිනි මද්දහනේ තණපත් මැලැවෙනවා
දස දහසක් පව් මාගෙන් සිදුවෙනවා
ආදරේ නමින් පව් කමා වෙලා
රත්තරං හදක් මටත් දෙන්න

නිසසල රැයෙහී ඔබව මතක්වෙනවා
කළ පව් සිහි වී මගෙ හිත කකියනවා
ආදරේ නමින් සුසුම් මකා හදේ
ආදරේ මටත් කියා දෙන්න

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s