හදට හද ඇදේ

හදට හද ඇදේ
මලට බිඟු ඇදේ
එලෙස මහද සමිඳු දෙසට සැම වෙලේ ඇදේ…//

රුවට නෙත යතේ
සැපට සිත බැඳේ
එකම ලෙසම මගේ හදත් සුරිඳු වෙත ඇදේ…//

වතට වත දිදී
ආදරින් බැඳේ
එලෙස මා ද සමිඳු සමඟ ආදරින් බැඳේ…//

කිරට ලෙය හැරේ
ළඳරු කුස පිරේ
මෙලෙස සැමදා තැවෙන මහද සමිඳුගෙන් පිරේ…//

පෙමට පෙම බැඳේ
මවට දරු බැඳේ
සැබෑ ලෙසම දුබල මා ද සමිඳුනට බැඳේ…//

ළහිරු රැස් ලෙසේ
සගෙයි සැප පෙනේ
එසේ සමිඳු දැකුම මගේ එකම සැපත වේ…//

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s