ලෝ දනා ගලවන ලෙසා රුදු වේදනා විඳලා

ලෝ දනා ගලවන ලෙසා රුදු වේදනා විඳලා
පාපයේ බරිනා වෙලී දෙරණේ හැපී වැටිලා
ලේ ද දහදිය සිඳ හෙලා උස් ගොල්ගොතා නැගලා
ආ මගේ සමිඳා සිටී කුරුසේ දුකින් පිරිලා

ජීවනේ ගෙනදුන් සදා පා සෙනේ ලොවටා…//
ජේසුනේ මගෙ ස්වාමිනේ කිම මේ වුණේ ඔබටා…//

රන් කඳා විලසේම සුදිලුණු සිරි ගතා පොඩිවී
පුන් සඳා පරදා එදා දිසි සිරි වතා මැලවී
නන් ලෙසේ රස බස් දෙසූ සියුමැලි දොතොල් කළුවී
දැන් කෙසේ නෙත් හැර බලමි කඳුලෙන් දෙනෙත් නොතෙමී

රජුන්ගේ රජවූ තිලෝනා දෙව් පුතුන් මෙලෙදා
සොරුන්ගේ සොර දෙටු කියා වින්දා මහා නින්දා
සොරුන් දෙදෙනෙකු මැදට වී ඇණ ගැසී මා හින්දා
මැරුම් කෑ සැටි අහෝ මා හද තවයි සෝ ගිනිදා

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s