ලේ කිරි කරලා ම‍ට පෙව් අම්මා

ලේ කිරි කරලා ම‍ට පෙව් අම්මා
මා ලෙඩ වූ විට නිදි මරමින් ලඟ ඉන්නා
මගේ විපතෙදී මා අත් නොහරිනා
අනේ සමඳුනේ මගෙ අම්මා රැකදේවා…//

දහඩිය හෙළලා වෙහෙසක් නොබලා
මා වෙනුවෙන් ජීවිතයම පුදන තාත්තා
මගේ සැප පතා සැප අත් හරිනා
අනේ සමිඳුනේ මගෙ තාත්තා රැකදේවා…//

සුවපත් වේවා මව්පියො දෙදෙනා
ඔවුන් විඳින දුක හිරු දුටු පිණි මෙන් වේවා
විඳ නිම නොවෙනා සැපත ලබන්නටා
අනේ සමිඳුනේ මගෙ මව්පියො රැකදේවා…//

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s