ලිලිය සේය බොහො යසේය ඔබ දිසේය මරියනී

ලිලිය සේය බොහො යසේය ඔබ දිසේය මරියනී
සෙවන සේය ඔබ කුසේය දෙවි වෙසේය මරියනී

අදරී මෙන්න සපළ දන්න සනිරයෙන්න මරියනී
ම වෙත එන්න ලිබනයෙන්න මහද දෙන්න මරියනී

තම මරීය බොඅදරීය ම කුමරීය මරියනී
සැම සිරීය ඔබ පිරීය පෙම්බරීය මරියනී

ඔබට ගැතිව අදර ඇතිව දරු සේ බැතිව මරියනී
නොකැලැලැතිව හද පෙමැතිව දෙමු කැමතිව මරියනී

දින දිනේය අප සෙනේ ය ඔබටනේය මරියනී
ඔබ සෙනේය දෙනු මැනේය දින දිනේය මරියනී

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s