මා රැකවරණය සමිඳා වේ

මා රැකවරණය සමිඳා වේ
මට හිඟයක් නොමැතේ
නිල් තණබිම් මත රඳවන්නේ
සමිඳු එඬේරා වේ

පැහැදිලි දිය වෙත ගෙන යන්නේ
මා සිත පුබුදන්නේ
සමිඳුන් නාමය අගයන සේ
නිසි මඟ ගෙන යන්නේ

යන්නට වුවමුත් අඳුරු මඟේ
නපුරට බිය නැත්තේ
සැරයටියකි ඔබ අත ඇත්තේ
මට එය සැනසුම වේ

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s