මා බලවත් කරනා සමිඳාණන් තුල

මා බලවත් කරනා සමිඳාණන් තුල
සියල්ල කළ හැකි වේ
සියල්ල කළ හැකි වේ…//

නැත මා සිතේ සැකයක් බියක්
සමි‍ඳෝ බලවතාණෝ…//
රැකගන්න මා සමි‍ඳේ
ගෙ‍වෙනා සෑම මොහොතේ…//

පිසදා කඳුළු සනසා අපව
මුදවා සෑම නපුරෙන්…//
සමිඳා ඔබයි නිබ‍ඳේ
තුති වේ ප්‍රශංසා වේ…//

ගිනි දැල් හදේ සුසුමන් සිතේ
නිවනා සමිඳු ඔබ වේ…//
ඉඩ දෙන්න මට සමි‍ඳේ
රැඳවෙන්න ඔබ සුරතේ…//

දිළිඳුන් අතර දිළි‍ඳෙක් විලස
වැඩියේ ඔබයි සමි‍ඳේ…//
කල්වාරි කඳු මුදුනේ
ගැලවීම දුන් රජීඳේ…//

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s