මල් උයනේදී අත්‍යාධීක දුකින් සිටියාවූ

මල් උයනේදී අත්‍යාධීක දුකින් සිටියාවූ
අනාදි පිතාවන දෙවියන්ට යාච්ඤා කළාවූ
මරණය ලබනතෙක් දුක් අනුභව කළාවූ
ලේ දහඩිය සිඳහෙලනු ලැබුවාවූ ජේසුනී

ස්වාමිනී අපට කරුණා කළ මැනව
අපට කරුණා කළ මැනව

සිපාචාර කළ දේව ද්‍රෝහියා විසින් ජුදයින් අතට පාවාදෙනු ලැබුවාවූ
සොරෙක් මෙන් යකඩ දම්වැල් හා ලණුවලින් බඳිනු ලැබුවාවූ
ගෝලයින් විසින් අත්හැර දමනු ලැබුවාවූ ජේසුනී

ජුදයින්ගේ අනීති විභාගයෙන් මරණයට තීන්දුකරනු ලැබුවාවූ
පිලාත්තු ඉදිරියෙහි සොරෙක් මෙන් ගෙනයනු ලැබුවාවූ
හෙරොද් රජගෙන් නින්දා පරුෂ වින්දාවූ ජේසුනී

කටු ඔටුන්න පළඳවනු ලැබුවාවූ
කම්මුලට අතින්ද, ශ්‍රී සිරසට බට දණ්ඩකින්ද පහර දෙනු ලැබුවාවූ
ශ්‍රී වත මණ්ඩල මැලවෙනු ලැබුවාවූ
ලෝම රතු වස්ත්‍රයක් පොරවා නින්දා කවටකම් කරනු ලැබුවාවූ
නොයෙක් අවමාන්න වින්දාවූ
නිමක් නැති පරුෂ වචනවලින් බැණුම් ඇසුවාවූ ජේසුනී

බරබ්බාස් යන සොරාටත් වඩා නීච කරනු ලැබුවාවූ
ජුදයින්ගෙනුත් ඉවත් කරනු ලැබුවාවූ
කුරුසියෙහි ඇණ ගසනු පිණිස අනීති නඩු තීන්දුවට අසුවුනාවූ ජේසුනී

අතීබරවූ කුරුසිය ඉසුළුවාවූ
බැටළු පැටවකු මෙන් මරණයට ගෙනගියාවූ
පටු පාරේ මුණින් තළා වැටුණාවූ ජේසුනී

සොරුන් අතරෙහි මිනීමරු සොරෙක් මෙන් ගණන් ගත්තාවූ
ඉතා පරුෂකරනු ලැබුවාවූ
ජුදයින් විසින් අසාධාරණ කරනු ලැබුවාවූ
තිත්ත සහ ඇඹුල් මුසු කාඩිය බීවාවූ
එක් ජාමයක් ඇතුළතදී ඉතා නෙෂ්ඨූර වද ගාවිනාවලට අසුවුණාවූ ජේසුනී

වස්ත්‍රාභරණ ගළවනු ලැබුවාවූ
කුරුසිය නම්වූ අවසානයේ වැඩසිටියාවූ
ශ්‍රී හස්තපාද ඇණ තුනකින් ඇණගැසුම් කෑවාවූ
කුරුසියෙන් බා ශරීරය තැම්පත් කරනු ලැබුවාවූ ජේසුනී

කුරුස ගසේදී ප්‍රාණය පුදකළාවූ
ඔබගේ ශුද්ධවූ මව් ඉදිරියෙහි ඔබගේ ශ්‍රී ලය මණ්ඩලයට ඇනුම් කෑවාවූ
ශ්‍රී රුධිරයත් වතුරත් සිඳහෙළුවා‍වූ ජේසුනී

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s