මරිය රැජිණියේ මා

මරිය රැජිණියේ මා
දයාබර මවේ
දුබල අපට සෑමදා
සරණ වන මවේ

මවක ලෙසින් දරු අපගේ අවැසි තා බලා
ඒ සැම අපට නිති ලැබ දෙන දයාබර මවේ…//

බැගෑ ලෙසින් අප වෙනුවෙන් දෙව් තුම හමුවේ
මැදහත් වන අප ආදර දයාබර මවේ…//

කරුණාබර ඔබ දෙනෙත ම අප වෙත යොමවා
අප දුක සැප බලන අපේ දයාබර මවේ…//

නිති සරණය දෙන අප හට දයාබර මවේ
ඔබ සළු සෙවණට දිව එමු දයාබර මවේ…//

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s