මගේ සිතට සහනය

මගේ සිතට සහනය
දෙවියන් තුළ පමණයි…//

මගේ ගමට සහනය
දෙවියන් තුල පමණයි…//

මගේ රටට සාමය
දෙවියන් තුල පමණයි…//

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s