මගේ නම කියා හඬගැසුවේ

මගේ නම කියා හඬගැසුවේ
ශ්‍රාවකයෙකු වෙන්නයි
හදේ ගිනි දැවී මා ඉද්දී
ඔබ මා ලඟ සිටියේ…//

එන්නම් සමිඳුනි ඔබ පසු පස්සේ
ඒ ගිනිකඳ මැද්දෙන්
එන්නම් සමිඳුනි ඔබ පසු පස්සේ
ඒ කට හඬ ඔස්සේ…//

එන්නම් සමිඳුනි ඔබ පසු පස්සේ
කුරුසියෙ මඟ ඔස්සේ
එන්නම් සමිඳුනි ඔබ පසු පස්සේ
සියල්ල අත හැර දා…//

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s