බෝ සෝ දැරූ ජේසු පුතණුනේ

බෝ සෝ දැරූ ජේසු පුතණුනේ…//
මා අතහැරා…//
මේ වූ රැයේ කොහෙද පුතු මගේ…//

දෑස සේ මගේ විසූ නුඹ පුතේ…//
මා අතහැරා…//
මේ වූ රැයේ කොහෙද පුතු මගේ…//

ලේ කිරි දිදී සැදුවෙ පණ ලෙසින්…//
මා අතහැරා…//
මේ වූ රැයේ කොහෙද පුතු මගේ…//

දිළිඳු ගවලෙනේ බිළිඳු සීතලේ…//
වෝ කාඬූ…//
කොහෙද පුතු මගේ කොහෙද පුතු මගේ…//

බෝ සෝ දැරූ ජේසු පුතණුනේ
මා අතහැරා
මේ වූ රැයේ කොහෙද පුතු මගේ

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s