පාදුවා නගරයේ ශුද්ධ වර ඔබා

පාදුවා නගරයේ ශුද්ධ වර ඔබා
පුදමු මේ ගී ගයා මුදුනේ මල් තබා

සකල සතට සරණ දරණ දෙලොව සිරි ලබා
කදිම අරුම පුදුම කරන සුද්ද වර ඔබා
දිළිඳු සවොම වසන දෙරණ පුදන මල් තබා
සුද්ධ වර ඔබා පුදන මල් තබා

පහන් කුසුම් පඬුරු පුදා රුවට ඔබ තබා
මඟින් මඟට තොරණ සදා විදුලි එළි ඔබා
ජයෙන් සලෙන කෙහෙලි අඳා රඟති ඔබ පබා
විදුලි එළි ඔබා රඟන් ඔබ පබා

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s