නසා මමත්වය දරා ශ්‍රි කුරුසිය

නසා මමත්වය දරා ශ්‍රිකුරුසිය
කිතු අනුගාමික වී
සියල්ල හැර දා ශ්‍රාවක වන්නට
සමිඳුන් මිදි උයනේ
ආරාධනා…///

දිළිදුන් හට සුබ අස්න දෙසන්නට
කිතු අනුගාමික වී
අන්ධ වුවන් හට පෙනීම දෙන්නට
සමිඳුගෙ ආලෝකෙන්
ආරාධනා…///

පීඩිත ජනතා මුදා හරින්නට
කිතු අනුගාමික වී
ගැලවුම සත වෙත ලඟා කරන්නට
ශ්‍රාවක කම අවුලා
ආරාධනා…///

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s