නමෝ මරියනී නමෝ මරියනී

නමෝ මරියනී නමෝ මරියනී
නමෝ මරියනී ප්‍රසාද පූර්ණවන්තිනී

දේව පුත්‍රයා ස්ප්‍රීතු සාන්තු වරමිනා…//
පිළිසිඳීය දෙව් බෙලෙන්
ශ්‍රී ඔබේ කුසේ…//

කීරිති පෑ ශ්‍රියා සාමදානයේ පියා…//‍
සාරසේ දිලී සිරින්
ශ්‍රී ඔබේ කුසේ…//

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s