දෙවි පිය සමිඳේ

දෙවි පිය සමිඳේ
නිරතුරු ඔබ මා සුරකින බව
මම අදහමි සමි‍ඳේ…//

බලන්න නිල්වන් අහස් ගැබ දෙසා
කුරුළු කොබෙයියන් ඉගිලෙනවා
රැස් කරන්නෙ නෑ අටු කොටු වල උන්
රැකෙන්නෙ සමිඳුන්ගෙන් සැමදා

උදයට පිබිදී සවසට පරවන
පියුමට ලස්සන දෙන සමිඳා
රාජ කිරුළ හිමි නිඳු සළමොන්වත්
නැහැ සැරසුනෙ මේ කුසුම ලෙසා

නොවනු කනස්සලු හෙට ගැන අද දින
කුමක්ද ඇඟලා ගන්නෙ කියා
දෙවි පිය සමි‍ඳෝ දනිති අවැසි දේ
අදහනු දෙවිඳුන් කෙරේ නොබා

කුරුළු කොබෙයියන් සුරකින සමිඳා
කුසුමට ලස්සන දෙන සමිඳා
සුරකිති ඔබ ඒ සැමට උසස් කර
එතුමන් දෑතෙහි ඔබ රන්දා

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s