දෙවන් පහන් මිණි නඟා වඩිනු සුදතුනේ

දෙවන් පහන් මිණි නඟා වඩිනු සුදතුනේ
හද පුරා වගුරුවා කිතු රැස් ඔබගේ

අසරණුන් පියේ – වඩිනු වරම් දෙන පියේ
හිතට එළිය ඔබ අනේ – වඩිනු අප සොයා

නිවන වෙහෙසෙදී – හෙවණ ගිමන් පෙළුමෙදී
දුකේ වලපෙ අස්වැසුම් – සුදත් සුරිඳුනේ

ඇදැහියන් සැදෑ – ඔබට ගැතිව ඔබ පතා
සිටින සැමට සත් වරම් – පිහිට දෙනු වඩා

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s