දහසක් අතරින් මා තෝරා ගත්තා වූ

දහසක් අතරින් මා තෝරා ගත්තා වූ
සමිඳුනි ඔබ හට නිරන්ත‍රේ
බැති ගී ගයන්නෙමී
තුති ගී ගයන්නෙමී

අඳුරින් පිරි ලොව එළිය කරන්නට
දැල්වෙන පහනක් වී
දෙව් ජනතාවම ඔබට ගෙනෙන්නට
අවියක් වන්නට මා…//

දෙව් ජනතාවම රස ගන්වන්නට
පොළොවේ ලවණක් වී
දෙව් ජනතාවම ඔබට ගෙනෙන්නට
අවියක් වන්නට මා…//

දුක් ගිනි දරනා මේ ලෝ දන හට
සැනසුම් සුවයක් දී
දෙව් ජනතාවම ඔබට ගෙනෙන්නට
අවියක් වන්නට මා…//

වැඳුමට පිදුමට වහල් නොවන්නට
ඔවුනට පහදා දී
දෙව් ජනතාවම ඔබට ගෙනෙන්නට
අවියක් වන්නට මා…//

දිවියේ සියළුම අගය බලන්නට
සැම හට මඟ පහදා
දෙව් ජනතාවම ඔබට ගෙනෙන්නට
අවියක් වන්නට මා…//

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s