ජේසු අම්මෙ මේ අහන්න

ජේසු අම්මෙ මේ අහන්න
ඔබේ දෑතට තුරුළු වෙන්න
සුදු සළු කොණ අල්ලගන්න
මට හරි ආසයි…//

ජේසු අම්මෙ මේ අහන්න
ඔබෙ රසබර බස් අහන්න
ඔබෙ ඔවදන් පිළිපදින්න
මට හරි ආසයි…//

ජේසු අම්මේ මේ අහන්න
ඔබෙ රැකවරණය ලබන්න
ඔබේ උදව් පතා ඉන්න
මට හරි ආසයි //

ජේසු අම්මෙ මේ අහන්න
ඔබෙ අත ගෙන පියමනින්න
ජේසු ළඟට හෙමින් යන්න
මට හරි ආසයි…//

ජේසු අම්මෙ මේ අහන්න
සුර පුර වෙත ළඟා වෙන්න
සුර සැප මේ යයි දකින්න
මට හරි ආසයි…//

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s