ජීවිතේ මට දුන්නු දෙවි තුමනේ

ජීවිතේ මට දුන්නු දෙවි තුමනේ
මගේ පණ නල ඔබ අතේ රැදුනේ…//
රැක ගන්න සමිඳුනි මා
රැක ගන්න සමිඳුනි මා…//

සතුරු අනතුරු මා වටේ එන්නේ
රුදුරු බියකරු සතුන් විලසින්නේ…//
රැක ගන්න සමිඳුනි මා
රැක ගන්න සමිඳුනි මා…//

හිරු උදා වී දවස ඇරඹෙන්නේ
දිවිය ගෙවුමට මා වෙහෙස වන්නේ…//
රැක ගන්න සමිඳුනි මා
රැක ගන්න සමිඳුනි මා…//

අඳුරු සිතුවිලි වලින් වට වෙන්නේ
දුක් සුසුම් පැරදුම් වෙළා ගන්නේ…//
රැක ගන්න සමිඳුනි මා
රැක ගන්න සමිඳුනි මා…//

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s