ජීවිතේ එදා මං ඔහේ ගෙවා

ජීවිතේ එදා මං ඔහේ ගෙවා
ඉන්න අතරෙ ඔබව හමු උනා
මා දිහා බලා කීව දේ නිසා
ජේසු සමිඳෙ මම වෙනස් උනා…//

මට මගේ ලොවේ රැදෙන්න බෑ
පැරණි දේ යලිත් කරන්න බෑ…//
ආදරේ ඔබේ දරන්න බෑ
ඒ නිසයි යලිත් උපන්නෙ මා

ක්‍රෝද වෛරයෙන් බලන්න බෑ
නපුරු දේ යලිත් කරන්න බෑ…//
ජේසු සමිඳුගෙන් මිදෙන්න බෑ
ඒ නිසයි තුටින් ගයන්නෙ මා

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s