ජීවනයෙ සමිඳා ජල මතුපිට සරණා

ජීවනයෙ සමිඳා ජල මතුපිට සරණා
අනාදියේ හිස්බව දුරලාලූ
නවමු මැවිල්ලක මඟ පහදාලූ
ශුද්ධාත්මයාණනී…////

සහනය දෙන සමිඳා අප තුල වැඩ සිටිනා
එක් වන්නම් අප ඔබෙන් පිරෙන්නට
නව මිනිසෙක් අප තුල ගොඩ නඟනට
ශුද්ධාත්මයාණනී…////

සත් වරම් රැගෙනා වඩිනු මැනවි සමිඳේ
දහම් රසින් අප දිවි පුරවන්නට
සුපුවත දස අත පතුරාලන්නට
ශුද්ධාත්මයාණනී…////

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s