ගවලෙනෙන් එහා

ගවලෙනෙන් එහා
ලොවක් සොයාලා
ඇදෙමු අපි සැමා
දිවි අරුත් සොයා

බිහි වූවා ගැලවුම්කරු ඒ අතීතයේ
බෙත්ලෙහෙමේ ගවමඩුවක ගැහී සීතලේ
දිළිඳු ලෙසින් මිනිස් වෙසින් වැඩිය ඒ දිනේ
පළමු නත්තලයි සැමරුවේ එදා

බලා නොයිද ඉපදෙනතුරු ඉලිත් ගවලෙනේ
ගැලවුම්කරු අප අතරම සොයමු සුමිතුරේ
ආදරයෙන් දිවිගෙවන් මඟ බලා ඉඳිමූ
පිළිගන්න සමිඳුන් පිබිද මඟ බලන්

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s