කොතැනද කොතැනද

කොතැනද කොතැනද
යුක්තිය රජයන්නේ
කවුරුද කවුරුද
යුක්තිය වනසන්නේ…//

යුක්තියෙ ධර්මය මහා ධර්මයි
සමිඳුන් වදාල ධර්ම දානයයි…//
ගලා බසින දිය දහරක් සේ
යුක්තිය අපතර ගලා බැසිය යුතු වේ

දිවැසින් වදාල යුක්ති ධර්මයයි
මාංශ ගතවූ ධර්ම දානයයි…//
සිඳි නොයන දිය ඇල්ලක් සේ
යුක්තිය අපතර ගලා බැසිය යුතු වේ…///

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s