කුරුසේ නැග අත් විහිදා

කුරුසේ නැග අත් විහිදා
මුළු ලෝ තුරුලට වඩලා
සිටිනා දෙවි පුත් රදුණේ
ඔබෙ පා සිඹිමින් වඳිමු

සිරසේ කිරුළේ මිණි සේ
බැබළේ බිඳු වැල් සිරි ලේ
කුරුසේ සිටිනා දෙවිඳේ
ඔබෙ පා සිඹිමින් වඳිමූ

දෙනෙතේ කඳුළුයි ඔබගේ
දෙතොලේ ලේ වැල් කැටි වේ
ඇණලා සිරවී තිබෙනා
ඔබෙ පා සිඹිමින් වඳිමූ

පහරින් නිල් වූ සිරුරේ
දහරා ගලමින් දිලිසේ
මෙලෙසේ පණ දුන් දෙවිඳේ
ඔබෙ පා සිඹිමින් වඳිමූ

ඔබ හා කුරුසේ නැඟලා
ඔබෙ දෑසින් ලොව බලලා
ඔබ සේ කරුණා පාලා
කුරුසේ හිඳිනා සමිඳේ

හිඳිනා ලෙස මා කැඳවා
කල්වාරිය මත නංවා
ඔබ හා මා හා සිටිමු
කුරුසේ හිඳිනා සමිඳේ

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s