කුරුසිය මත දිවි පිදුවා

කුරුසිය මත දිවි පිදුවා
ශ්‍රී ලේ දස අත ගැලුවා
ගව මැදුරක උපත ලබා
සැම රජවරු පැරදූවා
ආ මාගේ ජේසූනී
ඔබමය දෙලොවට රජිඳා

අඳුරු වු ලෝකෙක ඉපදී
නිසි මඟ සතුනට පෙන්වූ
ආ මාගේ ජේසූනී
ඔබ අප ආලෝකය වේ

පව් බර ඔබ කර පටවා
කල්වරි කඳු මත යැව්වා
ආ මාගේ ජේසූනී
අප හට වුව මැනව සමා

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s