කුරුසිය පාමුල හඬාවැටිමි මම

කුරුසිය පාමුල හඬාවැටිමි මම
පවුකරුවෙකි මා පිළිගනු මැන සමි‍ඳේ
ඔබට විරුද්ධව ඔබේ පෙමට පිටුපා කළ වරදට
යදිමි දෙපා වැඳ මුදනා ලෙස සමි‍ඳේ
සමි‍ඳේ… අහිමි නොකළ මැන ඔබගේ දරුකම
මා මුදවා සමි‍ඳේ

තනිකම දැනෙනා හඬනා මා හද
සොයනා ප්‍රේමය ඔබයි සමිඳ අද
ඔබ ආදරයෙන් මා සනසා දෙවි‍ඳේ
දෙනු මැන සතුට හදේ
සමි‍ඳේ… කදුළැලි පිසදා සිනහව දෙනු මැන
තනි වූ හදට මගේ

නව ‍දිවියක මිහිරෙන් පුරවා අද
අතීතයේ පව් පෙමින් මකා හැර
බවඳුර පරදා ආදරයෙන් දිනුවේ
ජේසු රජුනි ඔබ වේ
ජේසූ… පාපය රජයන ලෝකය ගලවන
නාමය ඔබ ජේසූ

කුරුසිය පාමුල හඬාවැටිමි මම
පවුකරුවෙකි මා පිළිගනු මැන සමි‍ඳේ
ඔබට විරුද්ධව ඔබේ පෙමට පිටුපා කළ වරදට
යදිමි දෙපා වැඳ මුදනා ලෙස සමි‍ඳේ
සමි‍ඳේ… හැඳිනෙමි ප්‍රේමය දුටුවෙමි පාපය
සැනසෙමි ඔබ තුරුලේ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s