කල්වාරියේ කුරුසියෙන්

කල්වාරියේ කුරුසියෙන්
ගැලූ රුධීරයයි
භවෙන් භවේ ලොවේ හෙමින්
ගලන්නෙ ඒ ලෙයයි

මගේ ගතේ තුවාලයන්
සුව කරන්නේ ඒ ලෙයයි
මගේ සිතේ තුවාලයන්
සුව කරන්නේ ඒ ලෙයයි

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s