කයදුෂ්කාර ප්‍රාර්ථනාව

සර්වදයාබරවූ ජේසුනී
පාපීවූ අපට දයාවෙනවා සො‍ඳේ

දයාවෙනවා සො‍ඳේ ස්වාමී
දයාවෙනවා සො‍ඳේ

අප නීච මනුෂ්‍යයින්ට කරුණා කර
නීච මනුෂ්‍ය කය දරා
පොළවේ උපන්නේ
මගේ දයාබරවූ ජේසුනී

ඉගැන්වූ ගෝලයා සදිකරමින්
ගැතිවූ ජුදයෝ සතුරුවෙමින්
දිව්‍යා කැමැත්තෙන් දුක් විඳින්න පැමිණුනේ
මගේ දයාබරවූ ජේසුනී

අපරාධ අයමෙන් සිරවෙමින්
ශ්‍රී හස්තවලෙහි බැමිලවා ගනිමින්
බැටළු පැටවකු මෙන් බිල්ලට වැඩියේ
මගේ දයා බරවූ ජේසුනී

අණඩු ගුරු සභාවට යටත් වෙමින්
බොරු සාක්ෂි වැරදි අසමින්
දේව අපරාධකාරයා යයි කියන ලද්දේ
මගේ දයාබරවූ ජේසුනී

ශ්‍රී වත මඬල පහර ගසමින්
ශ්‍රී නේත්‍ර රෙදි වසමින්
වද පරුෂ කරන ලද්දේ
මගේ දයාබරවූ ජේසුනී

පිලාත්තු රජුගේ නඩුවට පැමිණෙමින්
ගල් කණුවේ බැඳුම් කමින්
ලේ සාගරකොට කස පහරවල් වින්‍‍ඳේ
මගේ දයාබරවූ ජේසුනී

ශ්‍රී සිරසේ කටු ඔටුන්න දරා
රතු ජගලාත්තුව අඟ පොරවා
කවට රජෙක් මෙන් වද පරුෂ කරන ලද්දේ
මගේ දයාබරවූ ජේසුනී

බරවූ කුරුසේ කර තබමින්
උසස්වූ කපාල සෙල් නගිමින්
වසක් කේඩුවෙන් වැටුනේ
මගේ දයාබරවූ ජේසුනී

ශ්‍රී මේල සළු ගලවා
සර්වාංග ලේ වන පහදවා
දිව්‍යා රූපගත නිර්වස්ත්‍රව වැඩ උන්නේ
මගේ දයාබරවූ ජේසුනී

කුරුසේ පිට බාවමින්
ශ්‍රී හස්ත පාද ඇණ ගසමින්
සර්වාංග වදයෙන් සොරුන් මැද සිටුවන ලද්දේ
මගේ දයාබරවූ ජේසුනී

කුරුසේ ඉඳ උපදෙස් වදාරා
සතුරන්ට ක්ෂමාවී වදාරා
සියල්ලන්ට දයා පෑ වදාළේ
මගේ දයාබරවූ ජේසුනී

එතෙක් කොට සියලු සික්ෂා විඳලා
නිමක් නොකොට සියලු යහපත්කම් පාලා
මරණාසන්න වුණේ
මගේ දයාබරවූ ජේසුනී

දිව්‍ය මුහුණ කමල මැලවෙමින්
දිව්‍ය නේත්‍ර වසා හෙලමින්
දිව්‍ය සිරස නමා වැටෙමින් උකුත්වුණේ
මගේ දයාබරවූ ජේසුනී

මා නිසා මේ සියලු දුක් විඳ
මගේ පව් නිසා අච්චුවිඳ
මාගේ ප්‍රාණය නිසා ඔබ ප්‍රාණය දුන්නේ
මගේ දයාබරවූ ජේසුනී

මෙබඳු අපරාධ කළ මගේ සිත දුකින් තැවී
මනස්ථාපයෙන් පැළී පොඩිවී
ඇසින් කඳුළු ධාරාකොට අඬා ඉන්නා
මට දයා වෙනවා සො‍ඳේ

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s