කඳු හෙල් අතරේ සිරවී සිටියා

කඳු හෙල් අතරේ සිරවී සිටියා
සාගර පතුලේ ගිලිලා සිටියා
පවනේ මුදුනේ පියඹා සිටියා
එතෙකුත් මෙතෙකුත් මා ළඟ සිටියා

දෙකොපුල් අතරේ රූරා ගලනා
කඳුළු වේදනා දෙනුවන් පෙලුවා
නෙතු පියන් සලා අවදිව බැලුවා
සමිඳුනි නැවතත් ඔව් ඔබ නැවතත්
ළඟ සිටියා ඔබ මා ළඟ සිටියා

ආශා දහසක් පසුපස ඇදුනා
ආ ගිය පාරේ තනීවී හැඬුවා
අඳුරේ නැවතත් සුවයක් පැතුවා
සමිඳුනි නැවතත් ඔව් ඔබ නැවතත්
ළඟ සිටියා ඔබ මා ළඟ සිටියා

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s