ඔබ මා අසලින් සිටින නිසා

ඔබ මා අසලින් සිටින නිසා
එබැවින් මා නොසැලී
ඔබ අසලම සිටිමි…//

සමිඳුනී ඔබ මා
බලකොටුවේ වේ…//
සමිඳුනේ ඔබ මා
පර්වතය වේ…//
එබැවින් මා නොසැලී
ඔබ අසලම සිටිමී…//

සමිඳුනී ඔබ මා
ගැලවීම වේ…//
සමිඳුනේ ඔබ මා
රැකවරණ වේ…//
එබැවින් මා නොසැලී
ඔබ අසලම සිටිමී…//

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s