ඔබේ දෙපාමුල මා ඇදවැටුනේ සමිඳේ

ඔබේ දෙපාමුල මා ඇදවැටුනේ සමිඳේ
සිත බෙලසුන් වූ දා…//
ඔබේ මුදු දෙපා මා හැර දැමුවේ මා සමිඳේ
සිත බලවත් වූ දා…//

ඔබ නිහඬ වී බලා සිටියේ
මගේ ඉරියව් සැම එකක්
බිංගෙකින් තව යන්න තිබුනේ
මගේ පා ගැස්සී
සමිඳුනී ඔබ නොසිටියේනම්
මගේ දෙපා අසලින්

ඔබ නිහඬ වී බලා සිටියේ
නැවත ඔබ වෙත එන තුරා
ඔබව දැක දැක ඔබට පිටුපා
ගියේ මා නොවෙදෝ
ලෝ සැපත මිරිඟුවකි රවටන
දෙවිඳු පෙම නසනා

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s