ඒ ලේ ගැලුවේ මා නිසයි

ඒ ලේ ගැලුවේ මා නිසයි
ඒ කය බිඳුනේ මා නිසයි
දෙව් පුත් මැරුනේ මා නිසයි
අද මා මිදුනේ ජේසුස් නිසයි

කුරුසියේ ඇදුනා
දෙව් පුත් මැරුනා
යාගය පිදුවා
අදහන්නේ නම් මෙමා
ලබනෙමි ජීවය සදා…//

ඒ තුන් වෙනිදා
පර්වත බිඳුනා
මරණින් නැගුනා
පිළිගන්නේ නම් මෙමා
ලබනෙමි ජීවය සදා…//

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s