උපදිනවා හොඳ දවසක්

උපදිනවා හොඳ දවසක්
හමුවෙනවා සොඳුරු හදක්
පැව‍සෙනවා සුහද බසක්
බිහිවෙනවා කිතු පැතුමක්

නෙතඟින් තොලගින් කියුමෙන් කෙරුමෙන්
ලස්සන මැව්මට ලස්සන දෙන්නට
අප හදවත් දෙනවා…//

දෙවිඳු‍ ගෙනා යහ තිළිණේ
ආදරයයි මිනිස් බවේ
මිනිස් බවේ සෙනෙහෙ ලබා
හොඳ දවසක් උපදිනවා

අවුල් බවින් එළියක් දී
රුවැති ලොවක් බිහි කරලා
දෙවිඳු රුවින් අපව සදා
හොඳ දවසක් උදා කළා

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s