ඉඩ දෙන්නම් සමිඳුනේ මගේ හදේ

ඉඩ දෙන්නම් සමිඳුනේ මගේ හදේ
ජනිත කරන්නට කුටියක් ඔබ හට
ආදරේ… ආදරේ…//

රැඳී සිටින්නට සැමදා ඔබ තුල
බහ දී ඔබ හට පිරිපුන් ප්‍රේමෙට‍…//
මගේ හදමඬල සදා…//

වෙව්ලන කකියන පුපුරණ දෙදරන
පාළු හදවතේ දෝංකාරයකි…//
මගේ හදමඬල සදා…//

ජීවකයානනී පෙම් ඇදුරාණනී
ලැගුම් ගත මැනවි මගේ හද ගැබේ…//
ප්‍රේමයේ හිමියනේ…//

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s