ඈතින් ඇසෙනා ඒ ගී රාවේ

ඈතින් ඇසෙනා ඒ ගී රාවේ
සමිඳුනි ඔබෙ පැසසුම් කියැවේ
කඳුවැටි පීරා හමනා සුළඟේ
සමිඳුනි ඔබෙ පැසසුම් කියැවේ

ජය ශ්‍රී වේවා පැසසුම් වේවා
සමිඳේ ඔබ නිති සැරදේවා…//

ගලමින් බසිනා ගඟ දිය රැල්ලේ
සමිඳුනි ඔබෙ පැසසුම් කියැවේ
ගලපර පීරා හමනා ඇල්ලේ
සමිඳුනි ඔබෙ පැසසුම් කියැවේ

සුළඟින් සැලෙනා බර වී කරලේ
සමිඳුනි ඔබෙ පැසසුම් කියැවේ
දැල් ගොඩ ඇදෙනා ඒ සුදු වැල්ලේ
සමිඳුනි ඔබෙ පැසසුම් කියැවේ

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s