ආරම්භය සමිඳුන්වේ

ආරම්භය සමිඳුන්වේ
අවසානය සමිඳුන්වේ…//
ඔබ හැරදා අපට සදා
ජීවිතයක් නොමැත මෙදා…//

අප ශක්තිය සමිඳුන් වේ
අපේ බලය සමිඳුන් වේ…//
ඔබ හැරදා – අපට සදා
ජිවිතයක් නොමැත මෙදා…//

අපේ සවිය සමිඳුන් වේ
අපේ ගමන සමිඳුන් වේ…//
ඔබ හැරදා – අපට සදා
ජීවිතයක් නොමැත මෙදා…//

අප මාවත සමිඳුන් වේ
අප ජීවය සමිඳුන් වේ…//
ඔබ හැරදා අපට සදා
ජීවිතයක් නොමැත මෙදා…///

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s