අලුත් ඉරක් පායලා

අලුත් ඉරක් පායලා
අලුත් දිනක් උදාවෙලා
කුරුළු ගීත සිසිල් සුළං
රැළි අතරේ පාවෙලා
හරි ලස්සන මෙවන් දිනක්
සිත් සනසන මෙවන් දිනක්
ඔබයි අපට උදා කරන්නේ සමිඳුනේ…//

මෙදින මගේ වැඩ සියල්ල
සතුටු සිනා කඳුළු මෙන්න…//
ඔබ හට බාරයි සමි‍ඳෙ
ඔබ හට බාරයි…

රටට සෙතක් උදාවෙන්න
ඒ වෙනුවෙන් වෙහෙස වන්න…//
උදව් දෙනු මැනේ සමි‍ඳෙ
උදව් දෙනු මැනේ…

දවස ගෙවී වැඩ වරන්න
වෙහෙස මැදින් තුති පුදන්න…//
රකිනු මැනවි මා සමි‍ඳෙ
රකිනු මැනවි මා…

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s