අම්මා පුදන්නයි දරු අප එන්නේ

අම්මා පුදන්නයි දරු අප එන්නේ

ලස්සන තුරු ලිය පවනෙ ලෙලෙන්නේ
සැම දෙස කුසුමින් හිනැහි බලන්නේ
දරු කැළ මල් ගෙන මව වෙතැ එන්නේ
අම්මා පුදන්නයි දරු අප එන්නේ…//

මඳ නල දස අත ගත පිනවන්නේ
අම්මගෙ ආදරෙ අපට කියන්නේ
දරු කැළ බැතියෙන් හද ඔසවන්නේ
අම්මා පුදන්නයි දරු අප එන්නේ…//

සුසුදු නිමල මව් සරණෙ පතන්නේ
ඔබ දරු දැරියන් රකින්න පෙමිනේ
දින දින දෙව් පෙම වඩමින් සොඳිනේ
අම්මා පුදන්නයි දරු අප එන්නේ…//

සුර මව් කුමරිය ආදර මව්නී
දරු කැළ වෙනුවෙන් යදින්නැ රැජිණී
ඔබ පුතු දින දුන් සගපුර පැමිණී
දෙවිඳු දකින්නයි දරු අප එන්නේ…//

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s