අප දිවි දෙරණට ආසිරි වැසි ඉස

අප දිවි දෙරණට ආසිරි වැසි ඉස
මල් ඵල ඇති කරනා
සමිඳුනි ඔබටයි අප හද කුසුමන්
බැතියෙන් සුවඳ වෙනා

ජීවිත ආකරයේ හැකියා මිණි මුතු වේ…//
මතුකොට ඔපලා ඔබ මඟ ගෙන එමු
ලොව දියුණුව සපුරා

ලෝ උයනේ මනරම් රස ඇත නෙක විලසින්…//
විහඟු කැලක් මෙන් ඔබ පසුපස එමු
විමුක්ති පහස ලබා

ලෙඩ දුක් කටු ඇණුනත් පැරදුමෙ ග‍ලෙ හැපුනත්…//
කඳුලැලි අතරින් ඔබ හා හිනැහෙමු
ජීවිත සතුට ලබා

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s